Linebacker for MC Huntsman for C-Bills

by Matt Newman in [ Announcements ] on, Feb 6, 2017 8:00 PM UTC 53  comments

Linebacker for MC Huntsman for C-Bills
Feb 7th - 10 AM PST

Linebacker for MC

LBK-Prime                5,365 MC
LBK-A                        5,395 MC
LBK-B                        5,200 MC
LBK-C                        5,340 MC
LBK-D                        5,330 MC
LBK-RL                     6,095 MC

Huntsman for C-Bills

HMN-Prime      10,452,733 C-Bills
HMN-A               9,445,923 C-Bills
HMN-B               9,890,523 C-Bills
HMN-C                9,939,183 C-Bills
HMN-P                 9,867,123 C-Bills


POPULAR FORUM TOPICS

Soirées Stock.
Jul 22, 2017 12:11 PM UTC

Халява
Jul 22, 2017 11:54 AM UTC

Was Meint Ihr Zu Neuen Waffen Gut Oder Nicht So Gut
Jul 22, 2017 11:29 AM UTC

Mode Compétitif 8V8
Jul 22, 2017 10:48 AM UTC

War Chest Event And Sale
Jul 22, 2017 10:21 AM UTC

Обсуждение Новых Патчей.
Jul 22, 2017 10:01 AM UTC

Обсуждение Новостей
Jul 22, 2017 9:51 AM UTC